مهربانا

چگونه باور و عشق به خداوند را در کودکم تقویت کنم

فیلم و آثار هنری
تعامل وارتباط مؤثر بین خیریه های حوزه سرطان
معرفی کتاب های خداشناسی
افزایش اعتبار علمی وتوسعه ظرفیت مدیریتی،آموزش وتوانمند سازی اعضا
مقالات خداشناسی
کمک به هدایت و تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز تشکل های مردمی