کارگروه های شبکه

رئیس کارگروه: جناب آقای دکتر محمد جهانگیری

رئیس کارگروه: سرکار خانم رضایی

رئیس کارگروه: سرکار خانم رحیمیان

رئیس کارگروه:سرکار خانم ادهمی

رئیس کارگروه:جناب آقای دکتر عبدالرحیم حزینی