اعضای شبکه

اعضای شبکه

تاکنون ۶۱ موسسه خیریه عضو شبکه ملی تشکل های مردمی و خیریه های حوزه سرطان ایران شده اند.

موسسه خیریه امام حسین ساوه

موسسه امام حسن مجتبی بیمارستان فیروزگر

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی

موسسه خیریه آرزو

انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران

موسسه سرطان بروجرد

انجمن مهرگان مراغه

موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان دزفول

موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی

موسسه سرطان پستان

موسسه خیریه بیماران خاص استان هرمزگان

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ریحانه

مجمع خیرین حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان مازندران

نوشته های مرتبط