شروع نصب اولین دستگاه پت اسکن در بیمارستان امام حسن دزفول