شبکه ملی تشکل های مردمی و خیریه های حوزه سرطان ایران

Iran Cancer National Network Of NGO's & Charities

۶۱ موسسه خیریه از سراسر کشور عضو شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه هستند
mahak charity
pixfort
pixfort
pixfort
pixfort
pixfort

مبارزه با سرطان نیازمند یک همکاری وتعامل مشترک بین دولت و مؤسسات خیریه فعال دراین حوزه می باشد واز آنجاییکه در دهه های اخیر مؤسسات و تشکل های مردمی بسیاری در حوزه سرطان در کشور ها شکل  گرفته اند که در سطوح مختلف پیشگیری،تشخیص زودهنگام،درمان و مراقبتهای حمایتی وتسکینی در حال ارائه خدمت به بیماران و خانواده آنان می باشند ،لذا به منظور هم افزایی وتوسعه ظرفیت مؤسسات خیریه حوزه سرطان، شبکه ملی تشکل های مردمی ومؤسسات خیریه این حوزه ایجاد می گردد.

ماموریت شبکه، توسعه ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و حمایتی در راستای مبارزه با سرطان بر اساس اهداف و سیاست های مصوب وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و  سازمان جهانی بهداشت((WHO، ارتقاء سطح تعامل تشکل های مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در این حوزه و سایر نهادهای مرتبط وتوانمند سازی اعضاء می باشد.

۱-تعامل وارتباط مؤثر بین سازمانهای مردم نهاد ومؤسسات خیریه فعال درموضوع سرطان با یکدیگر

۲- افزایش اعتبار علمی وتوسعه ظرفیت مدیریتی،آموزش وتوانمند سازی اعضاء ودیگرتشکل های مردم نهاد

۳-کوشش درجهت ایجاد جایگاه و نقش موثردر تصمیم سازی و تصمیم گیری تشکل های مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در سیاست گذاری حوزه مبارزه با سرطان

۴-بهره وری تشکل های مردم نهاد و مؤسسات خیریه فعال در حوزه سرطان

۵-کمک به هدایت و تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز تشکل های مردمی و موسسات خیریه فعال در حوزه سرطان

۶-تعامل سازنده شبکه با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سایر نقش آفرینان این حوزه به منظور تحقق مطالبات و رفع موانع و مشکلات مؤسسات خیریه درمسیرتوسعه و ارائه خدمت به مردم به ویژه محرومان و اجرای الگوی مناسب مبارزه با سرطان

هماهنگی و هم افزایی
تعامل وارتباط مؤثر بین خیریه های حوزه سرطان
افزایش اعتبار علمی
افزایش اعتبار علمی وتوسعه ظرفیت مدیریتی،آموزش وتوانمند سازی اعضا
هدایت موثر منابع مالی
کمک به هدایت و تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز تشکل های مردمی