دومین جلسه هیئت مدیره شبکه در سال جدید برگزار شد

دومین جلسه هیئت مدیره شبکه در سال جدید برگزار شد

دومین جلسه هیئت مدیره شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران با حضور جناب آقای مهندس حیدری پور مدیرکل مشارکت های مردمی و امور خیریه وزارت بهداشت و سرکار خانم دکتر مودب شعار رییس اداره سرطان وزارت بهداشت در محل موسسه امدادگران عاشورا برگزار شد.

همکاری شبکه با اداره کل خیرین

در این جلسه پس از ارائه گزارش فعالیت های شبکه، در خصوص پتانسیل ها و همچنین امکان همکاری و تعامل موسسات خیریه عضو شبکه با اداره کل مشارکت های مردمی و امور خیریه وزارت بهداشت بحث و گفتگو شکل گرفت. مشکلات و دغدغه های موسسات خیریه حوزه سرطان توسط مدیرعامل شبکه مطرح شد و مهندس حیدری پور آمادگی همراهی و همکاری امور خیریه وزارت بهداشت در جهت رفع موانع فعالیت های موسسات خیریه را اعلام کردند.

اعلام آمادگی همکاری اداره سرطان وزارت بهداشت با موسسات خیریه در قالب نیازسنجی یازده گانه

نیازمندی های یازده گانه اداره سرطان توسط سزکار خانم دکتر مودب شعار به صورت مبسوط  ارائه گردید و در خصوص راهکارهای همکاری با شبکه و نحوه همکاری و نقش مطالبه گری شبکه بحث و گفتگو صورت گرفت.از جمله مصوبات این جلسه بررسی شیوه های همکاری وزارت بهداشت با شبکه ملی سرطان در حوزه های پیشگیری ، آموزش و غربالگری بود. همچنین مقرر گردید لیست اولویت بندی نیازمندی های حوزه سرطان وزارت بهداشت توسط رییس محترم اداره سرطان وزارت بهداشت جهت اطلاع رسانی و دعوت به فراخوان همکاری و تعامل موسسات خیریه در اختیار شبکه ملی قرار گیرد.

نوشته های مرتبط