اعضای هیئت مدیره

آقای دکتر علی مهرابی بهار

مدیرعامل شبکه

آقای دکتر علی اصغر یعقوبی

رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر عبدالرضا حزینی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر محمد جهانگیری

عضو اضلی هیئت مدیره

خانم لیلی بهمن

عضو اصلی هیئت مدیره

خانم مرجان رضوانی

عضو اصلی هیئت مدیره

آقای هوشنگ ادهمی

خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

شبکه ملی تشکل های مردمی و خیریه های حوزه سرطان

درباره شبکه